Regulamin

Pobierz regulamin
.pdf (93 Kb)
Pobierz

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu interwencja.polsatnews.pl oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Telewizję Polsat Sp. z o.o.
 2. Administratorem Serwisu jest Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612 o kapitale zakładowym w wysokości 236 946 700,00 złotych, wpłaconym w całości,adres elektroniczny: kontakt@polsat.com.pl (dalej: „Administrator").
 3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna w każdym momencie po kliknięciu w link „Regulamin" znajdujący się w stopce Serwisu. W stopce Serwisu znajduje się również odnośnik do Polityki prywatności Serwisu.

II. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Serwisie – rozumie się przez to serwis WWW dostępny w sieci Internet pod adresem interwencja.polsatnews.pl, którego administratorem jest Telewizja Polsat Sp. zo.o.;
 2. Usłudze – rozumie się przez to bezpłatną usługę świadczoną w Serwisie przez Administratora na rzecz Użytkownika na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającą na:
  a) zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Treści bez jednoczesnej obecności stron(na odległość),
  b) zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do audiowizualnych usług medialnych typu „video on demand" (VOD), przy czym zapewnienie Użytkownikowi dostępu doww. usług może polegać na zamieszczeniu w Serwisie odtwarzacza materiałów VOD IPLA obsługiwanego przez Cyfrowy Polsat S.A.,
  c) zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do forum dyskusyjnego;
 3. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z Usługi;
 4. Treści – rozumie się przez to materiały audiowizualne dostępne w Serwisie, udostępniane na żądanie Użytkownika;
 5. Sprzęcie – rozumie się przez to urządzenia spełniające określone w Regulaminie parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usługi, w tym komputery PC i urządzenia mobilne (telefony, tablety);
 6. Umowie – rozumie się przez to umowę zawartą przez przystąpienie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, o treści określonej w Regulaminie.

III. Świadczenie usług drogą elektroniczną – postanowienia ogólne

 1. Rozpoczęcie korzystania z jakiejkolwiek Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zawarciem przez Użytkownika Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zakończenia korzystania z Usług oraz rozwiązania Umowy.
 4. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy poprzez poinformowanie Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres: Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul.Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@polsat.com.pl. W takim przypadku rozwiązanie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Administratora oświadczenia woli Użytkownika.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik powinien poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres: Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul.Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@polsat.com.pl. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, znajdującego się poniżej Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik nie ponosi żadnych opłat.
 8. Usługi nie wymagają rejestracji i logowania.
 9. Użytkownik może odtwarzać Treści nieograniczoną ilość razy na różnego rodzaju Sprzęcie spełniającym wymagania techniczne Serwisu.

IV. Wymagania techniczne

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie aktualnego oprogramowania pozwalającego przeglądać strony internetowe. Aktualne oprogramowanie zapewnia najwyższe możliwe bezpieczeństwo podczas poruszania się w Serwisie.
 2. Aby prawidłowo korzystać z Serwisu zalecane jest, aby spełnić następujące kryteria:
  1)dostęp do łącza o przepustowości co najmniej 1 Mbps;
  2)zainstalowana przeglądarka z włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript.
 3. Zalecanym typem przeglądarek są przeglądarki Evergreen Browser.Evergreen Browser jest to typ przeglądarki, która automatycznie dokonuje aktualizacji do najnowszej wersji. Pozwala użytkownikowi na korzystanie z aktualnego oprogramowania bez konieczności ręcznej aktualizacji. Przykładem takich przeglądarek są m.in. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
 4. Zalecane wersje przeglądarek:
  1)Microsoft Internet Explorer 11;
  2)Microsoft Edge w wersji 12 lub nowszej;
  3)Mozilla Firefox w wersji 28 lub nowszej;
  4)Opera w wersji 15 lub nowszej;
  5)Google Chrome w wersji 30 lub nowszej;
  6)Apple Safari w wersji 7 lub nowszej.

V. Warunki korzystania z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną

 1. Użytkownikowi korzystającemu z Usługi mogą być wyświetlane materiały reklamowe(audiowizualne, graficzne, tekstowe) przed, w trakcie oraz po skorzystaniu z Usługi.
 2. W ramach Usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści, które stanowią utwory podlegające ochronie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Użytkownik uprawniony jest jedynie do skorzystania z Usługi na osobisty użytek.Powyższe oznacza, że Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do Treści, w szczególności praw do kopiowania w całości lub części, wprowadzania zmian, przesyłania i publicznego odtwarzania, dalszego udostępniania w sieci Internet, jak i prezentowania lub wykorzystywania Treści w celach komercyjnych.
 4. Usługa posiada licencyjne ograniczenie terytorialne (geolokalizacyjne) i jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników logujących się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i identyfikowanych polskim IP.
 5. Usługa posiada, niezależnie od wymagań technicznych określonych w § 4 powyżej, licencyjne i techniczne ograniczenia sprzętowe, na skutek których dostępność Usługi lub wybranych Treści w Usłudze może być ograniczona co do określonego rodzaju lub ilości Sprzętu. Informacja o ograniczeniach sprzętowych będzie dostępna w Serwisie. Wskazane powyżej specyficzne ograniczenia sprzętowe są każdorazowo wskazywane w Regulaminie.
 6. Użytkownik korzystający z dostępu do forum dyskusyjnego przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że jego wypowiedzi będą powszechnie dostępne w sieci Internet przez nieograniczony czas. W konsekwencji Użytkownik godzi się na to, by inne osoby komentowały jego wypowiedź.
 7. Administrator może zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z forum, jeśli:
  1)użytkownik dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  2)sposób korzystania przez Użytkownika z forum pozostaje w sprzeczności Regulaminem,
  3)komentarze mają charakter reklamowy, obraźliwy, wulgarny, spamerski lub naruszający jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 8. Z chwilą umieszczenia przez Użytkownika jakiegokolwiek materiału na forum,Użytkownik udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej,nieodpłatnej, zbywalnej i w pełni przenaszalnej licencji na okres 10 lat, z prawem udzielenia sublicencji, na korzystanie z tych materiałów na następujących polach eksploatacji:
  1) utrwalanie poprzez odręczne sporządzanie kopii materiałów oraz przenoszenie materiałów na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu,
  2) zwielokrotnianie, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką poligraficzną, magnetyczną, cyfrową i optyczną,
  3) wprowadzanie egzemplarzy materiałów do obrotu,
  4) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i ekstranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego,zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego,
  5) inkorporowanie materiałów do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego,
  6) używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa albo towaru lub usługi,
  7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  8) wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity,
  9) sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim materiałów, a także składanie oferty w tym zakresie,
  10) wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji materiałów.
 9. W Serwisie zabrania się umieszczania jakichkolwiek materiałów niezgodnych zobowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej,wyznaniowej, itp., oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe,upowszechniających techniki łamania danych, wirusów oraz publikacji wszelkich innych plików i materiałów o podobnym charakterze.
 10. Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązany jest stosować odpowiednie środki ostrożności, tak aby uniemożliwić osobom małoletnim dostęp do Treści o charakterze drastycznym, wulgarnym, erotycznym lub zawierających przemoc, które mogą być nieodpowiednie dla osób małoletnich. Treści będą oznaczone w Serwisie zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.
 11. Podczas świadczenia Usług mogą wystąpić okresowe techniczne przerwy w ich dostępności, trwające jednorazowo nie dłużej niż 20 godzin. Przerwy mogą być powodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych. W przypadku przerw w dostępności Usług spowodowanych awarią Administrator dokłada wszelkich starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
 12. Administrator nie udziela gwarancji na Usługi.
 13. Administrator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Okoliczności niezależne od Administratora, takie jak:
  1) niesprawność Sprzętu Użytkownika,
  2) ograniczenia lub zakłócenia w dostępie do Internetu lub
  3) inne zakłócenia w korzystaniu z Usług wynikające ze sprzecznego z Regulaminem działania lub zaniechania Użytkownika nie powodują niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Administratora.
 15. W przypadku, gdy Użytkownik będzie korzystał z odtwarzacza materiałów VOD, podmiotem świadczącym usługę dostępu do przedmiotowego materiału będzie Cyfrowy Polsat S.A., a świadczenie tej usługi będzie odbywało się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie www.ipla.tv.
 16. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z podmiotem świadczącym usługę dostępu do Internetu.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników serwisu oraz Użytkowników, którzy złożą reklamację lub skorzystają z formularza kontaktowego są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na zasadach opisanych w Polityce prywatności.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamację rozpatruje Administrator Serwisu.
 3. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul.Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja" lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@polsat.com.pl w terminie miesiąca od dnia wykonania przez Administratora reklamowanej Usługi.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1) imię,
  2) nazwisko,
  3) adres e-mail lub adres do doręczeń Użytkownika,
  4) określenie przedmiotu reklamacji,
  5) opis żądania Użytkownika,
  6) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 5. Administrator, w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji może zażądać od Użytkownika dodatkowych, innych niż wskazane w ust. 4 powyżej, informacji, które uzna za niezbędne do przeprowadzenia oceny przedmiotu reklamacji.
 6. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia.
 7. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej, chyba że Użytkownik zaznaczył w reklamacji inny sposób powiadomienia.
 8. Decyzja Administratora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza dochodzenia przez Użytkownika swoich roszczeń na zasadach ogólnych, na drodze postępowania sądowego.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może podlegać zmianom, w przypadku zmiany stanu prawnego lub warunków świadczenia Usług przez Administratora. Informacje o zmianach Regulaminu zostaną ogłoszone w Serwisie – w sposób widoczny dla wszystkich Użytkowników,natomiast zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach poprzez wiadomość e-mail.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu uprawniony jest do rozwiązania Umowy w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. Rozwiązania umowy należy dokonać poprzez poinformowanie Telewizji Polsat Sp. z o.o.o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisma wysłanego pocztą na adres: Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@polsat.com.pl. W takim przypadku rozwiązanie Umowy następuje z chwilą, gdy Telewizja Polsat mogła zapoznać się z przesłanym oświadczeniem.
 4. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przez okres 30 dni od daty poinformowania go przez Administratora o zmianie Regulaminu oraz dalsze korzystanie przez tego Użytkownika z Usług jest równoznaczne z akceptacją nowego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 6. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu pod adresem interwencja.polsatnews.pl, nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Użytkownika, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2018.